Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Nirahayaha
Sarve Bhadraani Pasyantu, Maa Kashchit Dukha Bhagbhavet
Om Shantih Shantih Shantih!

TOP